Полтава, улица Небесной Сотни, 13, офис 303-А
066-60-30-288
(0532) 508-618

Кукурудза

кукурудзаНа сьогодні кукурудза є однією з найбільш активних експорто орієнтованих культур українського АПВ. Враховуючи комплекс її конкурентних переваг та економічної привабливості аграрії досить прискіпливо і уважно відслідковують відповідну інформацію з позицій забезпечення високої ефективності виробництва.

Експерти прогнозують, що в 2016/17 МГ кукурудза в Україні буде займати 4,3 млн га посівних лощ , а експорт вийде на рівень18,7 млн т. За прогнозами аналітиків в 2018 році кукурудза матиме частку серед зернових до 40% . Цілком зрозуміло, що обираючи кукурудзу виробничники в першу чергу є націленими на високий врожай.

Кукурудза має свої особливості, на які слід звернути увагу

Динаміка нарощування технологічного, селекційного, організаційного і логістичного супроводження свідчить, що в разі ситемної реалізації вже в середньостроковій перспективі обгрутновано можна розраховувати на підвищення кукурузного статусу України на 2-3 позиції. Якщо ж сюди ще й додати наявний потенціал нарощування посівних площ (чого саме і нема в інших країнах) наведена вище теза виглядає ще більш ґрунтовною. Отже, в експорто і диверсифікаційно орієнтованій зерновій галузі саме кукурудза Україні має стратегічний потенціал.

кукурудзаІндикативно про це також свідчить і динаміка нарощування посівних площ в порівнянні з основними зерновими культурами. Прогресуюча орієнтація на кукурудзу (при зменшенні посівних площ озимої пшениці та ярого ячменю) переконливо говорить про все більш ринкову орієнтацію галузі рослинництва з одного боку та вибір культур в першу чергу виходячи з їх трансферного та диверсифікаційного рівня.

При цьому в останні роки досить активне впровадження сучасних технологій та світового досвіду вирощування кукурудзи сприяло сталому нарощуванню рівня урожайності і якісних показників продукції. Особливо активно ці процеси почали реалізовуватися починаючи з 2001 р. Все наведене вище тільки зайвий раз підкреслює, що кукурудза, як культура дуже актуальна з точки зору реалізації її експортного та сировинного потенціалу.

Кукурудза, як основна вирощувана культура, має проблемні блоки, без врахування і вирішення яких досить складно розраховувати на подальше нарощування експорту та внутрішнього споживання

кукурудзаВ системі діючих на сьогодні в Україні технологій вирощування зернової кукурудзи (за різних рівнів ресурсного забезпечення) в середньому на збирання врожаю припадає біля 20% технологічних операцій. Але саме в період збирання є ризик втрати кількісних, якісних та економічних показників продукції, які формувалися на попередніх етапах. Досить показово, що для кукурудзи регламентації та параметри саме збирального періоду можна розглядати (за більшістю складових) як більш системно технологічний підхід на противагу іншим етапам, на рівні яких з високою регламентацією виступають насамперед грунтово-кліматичні умови.

Кукурудза – культура, на вирощування якої орієнтуються агротоваровиробники

кукурудзаДля більшості регіонів обґрунтованим є вирощування гібридів включно до ФАО-300-399. При цьому також слід враховувати і динаміку глобальних кліматичних змін та потенціалу накопичення більшої суми ефективних температур. Почнемо з того, що вибір сорту (гібриду), технології вирощування і напряму переробки визначально залежить від аргументованого вибору типу кукурудзи, групи стиглості та відповідно зони вирощування.

Якщо проаналізувати локалізацію наявних і потенційних зон вирощування можемо побачити, що в цілому в Україні можемо говорити про ознаки наявності формування спеціалізованого кукурудзяного поясу та можливого виходу на рівень зональної спеціалізації та концентрації за відповідними логістичними підходами.

Кукурудза: оцінка кліматичних умов зон вирощування

кукурудзаОцінка кліматичних умов зон вирощування в свою чергу регламентує вибір гібридів за групою стиглості, що в свою чергу зумовлює вибір технології та її енергетичну складову. Для більшості регіонів обґрунтованим є вирощування гібридів включно до ФАО-300-399. При цьому також слід враховувати і динаміку глобальних кліматичних змін та потенціалу накопичення більшої суми ефективних температур. Відпрацювання технології на зональному і регіональному рівнях в значній мірі можуть сприяти підвищенню рівня економічних та конкурентних показників. Тобто, в забезпеченні галузі рослинництва вихід, насамперед, проглядається в системному підході.

Кукурудза чутлива до вологості

Говорячи про урожайність слід паралельно аналізувати й рівень вологості зерна. Як правило кукурудза демонтсnрує високу врожайність при наявності високого рівня вологості. В ринкових умовах необґрунтоване використання додаткових залучених ресурсів – шлях до втрати конкурентоздатності.

кукурудзаЦілком зрозуміло, що на практичному рівні показники передзбиральної вологості різняться від розрахункових в залежності від комплексу факторів. Враховуючи те, що одним з механізмів підвищення врожайності є оптимізація селекційних моделей та агрофітоценозів за рахунок густоти досить показовою є динаміка накопичення передзбиральної вологи. Що в свою чергу зумовлює обгрунтований вибір гібриду і подальшу технологію його вирощування і використання.

На рівні проаналізованих комерційних гібридів кукурудзи можна виділити високу інтенсивність цього процесу по групам ФАО 210-240 і відносно менш інтенсивну динаміку по групі ФАО 330.

Слід також зазначити, що спеціалізована селекція на інтенсивну втрату вологи кукурудзою в період дозрівання продемонструвала досить високу ефективність і на сьогодні є непоодинокі приклади коли більш пізні гібриди мають меншу вологість ніш більш ранні.

Кукурудза: вибір зони, групи стиглості, густоти та інших параметрів технології мають системно базуватися на ефективному науковому і технологічному супроводженні

Слід враховувати,що рівень вологості в значній мірі є пов’язаний і з продуктивністю і з наступним алгоритмом збирання та сушки. В цьому плані на рівні проаналізованих гібридів (за виключенням ФАО 180) було досягнуто при густоті 80 тис. рослин/га. Тобто Кожен з факторів – це реалізація специфічних напрямів комплексу конкурентних переваг.

Кукурудза: уникнення негативних наслідків при збиранні врожаю

Як свідчить практика, кукурудза збирається з полів в осінній період з високою вірогідностю випадання опадів, коли збирання врожаю починається за вологості 25-30% . При цьому до 25% урожаю кукурудзи може надходити з високим рівнем вологості.

кукурудзаЯкщо кукурудза залишається в полі для підсушування, виникає загроза її полягання та погіршення фітосанітарного стану. Досить високою є вірогідність розвитку негативних мікробіологічних процесів та ураження бактеріальними і грибними захворюваннями. А проблема негативних наслідків дії мітотоксинів стоїть дуже гостро. Як наслідок цього наприкінці сезону кукурудза часто погіршує свою якість.

В загальній сухій надземній масі кукурудзи на листя, стебла, віяла, стрижні (з ножкою) та обертки в середньому припадає до-60%, а на зерно — біля-40%. При цьому в зерні зі стрижнями на стрижні припадає до-18%. Кукурудза відчуджує з урожаю 70-73% біомаси, а кількість решток менша за інші культури.

кукурудзаОптимальна придатність до силосування наступає при закінченні накопичення крохмалю (воскова стиглість та вміст сухої речовини 28–35% ). При визначенні строків збирання слід враховувати, що кукурудза повинна мати массу зерна качана (60–70%) в одній фазі стиглості. Оптимальним строком початку збирання кукурудзи є фаза коли не менше 65-70% качанів мають воскову стиглість зернят.

Перехід від молочної до воскової стиглості триває біля10 днів (молочно-воскова стиглість — 30% зерен у восковій стиглості). При восковій стиглості вологість зерна сягає 38-40%. Повна стиглість – до 25% (зернята тверді), а 75% зерен у фазі повної стиглості. До початку збирання зернята кукурудзи містять 25-40% вологи та 60-75% сухої речовини. Кукурудза може зберігатися лише після сушки або консервування.

Кукурудза: рівень вологості зерна та сушка

За підрахунками аналітиків в 40-50% випадків для кукурудзи виникає потреба вирішення питання щодо зниження вологості. Наприклад, в Америці в основних зонах вирощування передзбиральна вологість складає до 20 % . Показовим є і перехід Франції від передзбиральної вологості 28-31% на 22-28%. При цьому в наших умовах до збирання в качанах приступають при вологості зерна 40%, а до збирання в зерні при вологості — 32%. Біологічні процеси формування зерен завершуються за наявності на рослинах 35 – 38 % насіння не повної стиглості, що зумовлює досить високу нерівномірність вологості та ускладнює сушку.

кукурудзаВ процесі вологовіддачі принциповими є етапи:

  • а) фізіологічних процесів, що залежать від зовнішніх факторів та
  • б) фізичної втрати вологи в залежності від вологості повітря.

Якщо кукурудза має вологість зерен понад 35% сушка обов’язкова . Енерго витрати на сушку необмолоченого зерна перевищують в 2 рази сушку обмолоченого. При механізованому збиранні регламентуючим фактором виступае травмування насіння, що зумовлює граничну вологість 30%. Науковими дослідженнями встановлено, що найменше травмування спостерігається за вологості 28%.

Кукурудза збирається в качанах при вологості 40% з оперативною сушкою. Сучасні зернозбиральні комбайни за робочої швидкості 6 км/год. на рівних полях кукурудзи на насіння можуть забезпечити мінімальні втрати (до 1%). Кукурудза повинна збиратися за 10 — 12 днів, що мінімізує втрати та забезпечує добру якість. При використанні сучасних комбайнів слід прорахувати та узгодити пропускну здатність сушарок.

Внаслідок гігроскопічності зернята досить добре вбирають вологу з повітря. При цьому основним видом сушки зерна є випаровування вологи при використанні тепла та відведенні водних парів. Підвищення температури теплоносія може викликати повну або часткову втрату схожості та зниження енергії. Чим більш вологі зернята, тим більша його чутливість до підвищення температури. Прискорення сушки за високої температури може призвести до утворення тріщин в зернах. Для уникнення самозігрівання охлоджувати насіння післе сушки слід до температури, що не білше ніж на 5оС перевищує навколишню.

Кукурудза: особливості зерна.

Кукурудза має зерно більш крупне за інші культури, яке різниться також за внутрішньою структурою. Механічно міцність насіння сягає максимальних значень при кондиційній вологості. В разі швидкого висихання складові зерен, зародок та центральний корінець відокремлюються, виникає деформація клітин та утворюються тріщини. При цьому за рахунок витиснутого і карамелізованого білка і крахмалю відбувається теплова денатурація та злипання зерен. При повільній сушці цього не відбувається. Допустима швидкість сушки насіння кукурудзи майже вдвічі нижча за інші зернові. Все зростаючі витрати на сушку часто відбиваються на її вартості і конкурентному рівні продукції.

кукурудзаРежими сушки кукурудзи із вологістю до 26 % дозволяють проводити сушку за один прийом, з вологістю понад 26 – 28 % необхідно здійснювати в два прийоми. Перший — з нагрівом зерна не більше 35 ° С та температурою теплоносія не більше за 80 ° С. Другий відповідно зерна не більше 45 ° С та температурою теплоносія не більше за 120 ° С). Обовязковим є проміжне охолодження.

Якщо кукурудза має вологість зерна 36 % і більше або за високої нерівномірності вологості сушку здійснюють за три — чотири прийоми. Качани низькорослих гібридів кукурудзи розміщуються на 25 – 45 см від поверхні грунту, високорослих – понад 60 см. Якщо кукурудза має розміщення качанів на висоті менше 30 см — це ускладнює збирання та підвищує втрати. Для механізованого збирання кукурудзи на насіння краще використовувати скоростиглі, неполягаючі гібриди , що мають міцні стебла і невелику листову масу, характеризуються дружним достиганням, качани мають бути вертикально орієнтованими з обгортками, що легко відділяються.

Логістика – важливий фактор для реалізації сільгосппродукції. Кукурудза не є виключенням.Слід враховувати, що 1% логістичних втрат є адекватним 10% втрат при виробництві. В цьому сенсі кількість перевалок кукурудзи має бути зведена до мінімуму, а логістика має бути добре продуманою і активно використаною.

Кукурудза безперчно є королевою полів. Такий титул ця культура отримала в СРСР, але ця характеристика є актуальною для всього світу. Кукурудза стала беззаперечним лідером зернового балансу планети, тому ця культура диктує умови на ринку зернових.

кукурудза

Тимчук В.М

Бондаренко Є.С.

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН

Сарапін Г.П.

Асоціація селекції і насінництва соняшнику

Похожие новости